Mỗi dự án sẽ có quy mô và đơn giá xây dựng khách sạn khác nhau, tuy nhiên đơn giá xây dựng khách sạn của OZ CORP như sau.