Mỗi dự án sẽ có quy mô và đơn giá xây dựng khách sạn khác nhau,…